Ympäristö

Ympäristönsuojelu ja ympäristöturvallisuudesta huolehtiminen ovat osa liiketoiminta-ajatustamme. Inspecta Sertifiointi Oy on uusinut 10.12.2012 Saarioisten toimintajärjestelmään kuuluvan ympäristösertifikaatin. Sertifikaatti varmentaa, että toimintajärjestelmä täyttää ympäristöstandardin SFS-EN ISO 14001:2004 vaatimukset. Alkuperäinen ympäristösertifikaatti on myönnetty 15.12.2003. Sertifiointi kattaa elintarviketuotannon, teurastustoiminnan ja niihin liittyvän hankinnan, tuotekehityksen, laadunohjauksen, myynnin, markkinoinnin ja toimitukset.


Seuraamme ympäristötyömme kehitystä sekä tuotantolaitosten kokonaiskuormituksen että tuotantomäärään suhteutetun kuormituksen avulla. Tiedot kootaan yhteiseen sähköiseen järjestelmään, jonka avulla tietoja pystytään analysoimaan ja seuraamaan osittain myös reaaliajassa, mikä mahdollistaa nopean puuttumisen mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Vuonna 2012 tapahtui positiivista kehitystä kaikkien päämittarien osalta edelliseen vuoteen verrattuna.

Energiatehokkuus

Saarioinen Oy on mukana elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimusjärjestelmässä, jossa tavoitteena on vähentää energiankäyttöä yhdeksän prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Tämän ajanjakson kokonaissäästötavoitteemme on 15 000 MWh. Saarioisten Suomen tuotantolaitoksissa ja keskuslähettämössä on tehty ulkopuolisen asiantuntijan toimesta energia-analyysit ja niihin liittyen useita energiansäästötoimenpiteitä. 

Sahalahden tehtaalla siirryttiin vuosien 2011–2012 vaihteessa maakaasun käyttöön ja muutoksesta johtuen höyrykattilan hyötysuhde parani viisi prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1 600 MWh:n energiansäästöä vuosittain. Myös ympäristöturvallisuus parani, koska maakaasu korvasi raskaan polttoöljyn ja nestekaasun, joita ei enää varastoida alueella. Viimeisin, vuonna 2012 aloitettu energiansäästöinvestointi liittyy Huittisten tehtaan kylmälaitoksesta talteen otettavaan lämpöön, jota tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään käyttöveden lämmityksessä. Vuosien 2011–2012 välillä energian kokonaiskulutus väheni 5 000 MWh.

Materiaalitehokkuus

Tärkeimpiä materiaalitehokkuuden mittareita ovat vedenkulutus, jäteveden biologinen hapenkulutus (BHK7) sekä kaatopaikalle toimitettavan jätteen määrä. 
Kokonaisvedenkulutus on vähentynyt vuoden seurantajaksolla reilut 40 000 m3, samassa ajassa suhteellinen kulutus on vähentynyt vajaat neljä prosenttia. Viiden vuoden (2008–2012) seurantajaksolla veden kulutus on pienentynyt noin 80 000 m3, vaikka lisää tiloja onkin otettu käyttöön ja puhtaanapitoon käytettävä vesimäärä on lisääntynyt. Kaikki käytetty vesi ostettiin kunnallisilta vesilaitoksilta ja jätevedet johdettiin erityyppisten esikäsittelyjen jälkeen kuntien jätevedenpuhdistamoille. 

 
Tuotantolaitosten jätevesistä tutkitaan vähintään kuukausittain biologisen hapenkulutuksen lisäksi myös muun muassa kiintoaineen, kokonaisfosforin ja -typen määrä sekä kemiallinen hapenkulutus ja jäteveden sisältämän öljyn ja rasvan yhteismäärä. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa jäteveden laatua. Jäteveden BHK7:n määrä onkin vähentynyt vuoden seurantajaksolla 150 tonnia. Toimintaohjeita jäteveteen päätyvän kiintoaineen poistamiseksi on tarkennettu ja yhtenäistetty, mikä osaltaan on edistänyt jäteveden laadun positiivista kehitystä.


Elintarviketeollisuudessa syntyy varsinaisten tuotteiden ohella sivutuotteita ja jätteitä. Pääosa eläinperäisistä sivutuotteista toimitetaan rehuraaka-aineeksi ja kasviperäisestä jätteestä kompostoitavaksi tai biokaasulaitokseen. Tuotantolaitoksissa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä raaka-ainepakkauksia. Muista pakkauksista syntyvä jäte toimitetaan hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiana. Pieni osa pakkausjätteestä päätyy sen energiahyötykäyttöön soveltumattoman laadun vuoksi vielä kaatopaikalle. Vaarallisia jätteitä syntyy laboratorioiden ja kunnossapidon toiminnasta, mutta niiden määrä on pieni ja ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. 


Saarioinen Oy on Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n jäsen ja hoitaa pakkausjätteisiin liittyvän hyötykäyttövelvollisuutensa PYR Oy:n kautta. Kaikki Saarioisten käyttämät pakkausmateriaalit voidaan hyödyntää; muovipakkaukset soveltuvat joko energiajätteeksi tai materiaalihyötykäyttöön. Kartonki, aaltopahvi, lasi, tinapeltipurkit ja alumiinivuoat voidaan hyödyntää materiaalina.


Kaikkien jätejakeiden määrän kehittymistä seurataan kuukausitasolla toimipaikoittain ja jätteiden lajittelua valvotaan tuotantolaitoksissa säännöllisesti. Yhteisenä mittarina seurataan kaatopaikalle toimitettavan jätteen määrää, joka on vähentynyt vuosina 2008–2012 noin 200 tonnia. Vuoden seurantajaksolla kaatopaikkajätteen kokonaismäärä on vähentynyt noin 50 tonnia ja suhteellinen määrä noin neljä prosenttia.

Graafit th energiankulutus

Graafit th kaatopaikkajäte

Graafit th vedenkulutus

Graafit th Jätevedenkuormitus