Henkilöstö

Saarioisten henkilöstövuosi oli vaihteleva – hyviä hetkiä ja kehittämishenkisiä toimia oli paljon, mutta myös raskaita, henkilöstöä koskevia ratkaisuja jouduttiin tekemään kilpailukyvyn ja kannattavuuden säilyttämiseksi.


Saarioisten henkilöstömäärä oli vuonna 2012 keskimäärin 1 970 henkilöä. Määrä on laskenut jonkin verran edellisvuodesta. Henkilöstörakenne on säilynyt hyvin työntekijäpainotteisena, sillä enemmän kuin kaksi kolmannesta henkilöstöstä työskentelee tuotannossa. Saarioinen mahdollisti kesätyön miltei kolmellesadalle nuorelle, ja työllisti myös joulun alla vajaat 150 sesonkityöntekijää.

Katse johtamiseen


Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Saarioisten strateginen tavoite, ja myös vuonna 2012 sen toteuttamista jatkettiin muun muassa tutkimalla sekä esimiesten että muun henkilöstön näkemyksiä siitä, millaista johtamisen ja esimiestyön tulisi Saarioisilla olla. Näiden kaikilla toimintapaikkakunnilla tehtyjen haastattelututkimusten tuloksena saatiin hyvä kuva johtamisen haasteista. Tutkimuksen tuloksena koostettiin myös periaatteet esimiestyölle ja johtamiselle Saarioisissa. Henkilöstön näkemykset on sisällytetty vuonna 2013 käynnistyvään uuteen esimieskoulutukseen, ja muutenkin esimiestyötä kehitetään näiden periaatteiden mukaan. 

Syksyllä valmistui myös Saarioisten toinen oma eMBA-ryhmä noin kolmen vuoden tiiviin opiskelun jälkeen. Uusia johtamisoppeja soveltaa nyt 21 eMBA-tutkinnon suorittanutta. Saarioisten ensimmäisessä eMBA-ryhmässä 2000-luvun alussa oli saman verran valmistuneita. Tämäntasoinen johtamiskoulutus on osa Saarioisten pitkäjänteistä osaamisen johtamista ja tukee osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä koskevan strategisen tavoitteen toteutumista.

SaTu turvallisen työympäristön tukipilarina


Työturvallisuuden merkitys on aina ymmärretty Saarioisilla. Saarioinen on sitoutunut hyvään turvallisuustasoon ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Lähtökohta turvallisuustyössä on ennaltaehkäisy. Tavoitteena on edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä tapaturmia ja ammattitauteja. 

Saarioisilla työturvallisuuden edelleen kehittämiseksi on hankittu yhtenäinen tietojärjestelmä. Aiemmin hajallaan olevaa tietoa on ollut työlästä ja osin mahdotontakin hyödyntää siten, että se mahdollistaisi ennakoivan, suunnitelmallisen tekemisen ja johtamisen. Viidellä eri paikkakunnalla toimittaessa on myös toisilta yksiköiltä oppiminen nähtävä mahdollisuutena, ja yhtenäinen tietojärjestelmä, kutsumanimeltään SaTu (Saarioisten Turvallisuusjärjestelmä), on sen osaltaan mahdollistamassa.

Järjestelmää hankittaessa haluttiin antaa esimiehille työkaluja myös työkykyjohtamiseen. SaTuun rakennetaan osio myös Saarioisten varhaisen välittämisen toimintamallin toteuttamiseksi. Tavoitteena on tämän moduulin avulla antaa esimiehille ja HR:lle entistä paremmat välineet työssä jaksamisen tukemiseen. Työssä ovat tiiviisti mukana myös työterveyshuollon edustajat sekä eläkevakuutusyhtiöt.

Yt-neuvottelut varjostivat syksyä


Syksyn alkaessa Saarioinen joutui käynnistämään laajat yt-neuvottelut toimintansa tehostamiseksi ja kulurakenteen keventämiseksi. Tehostamistoimet tähtäsivät kilpailukyvyn parantamiseen ja kannattavuuden lisäämiseen. Suunnitelma piti sisällään organisaatiomuutoksia, töiden järjestelyjä, työsopimusmuutoksia, tuotannon karsintaa sekä henkilöstön vähentämistä tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä, ja niiden seurauksena marraskuussa irtisanottiin 164 työntekijää ja toimihenkilöä. Kaikille irtisanotuille tarjottiin mahdollisuus osallistua uudelleensijoittumisvalmennukseen.

Toiminnan tehostaminen sävyttää vielä vuotta 2013, mutta palaset ovat paikallaan ja sopeutuminen uuteen toimintamalliin on alkanut.

Graafit th Henkilöstömäärä

Graafit th Henkilöstön sukupuoli ja ikärakenne

Graafit th Sukupuolijakauma

Graafit th Henkilöstömäärä paikkakunnittain

Graafit th Palvelusvuodet keskimäärin