Konsernituloslaskelma

1 000 euroa

Liite

1.1.–31.12.
2012

1.1.–31.12.
2011

LIIKEVAIHTO

2.0

334 216

334 511

Valmisvarastojen muutos (lisäys+/vähennys-)

1 301

-20

Liiketoiminnan muut tuotot

2.1

1 173

1 422

Materiaalit ja palvelut

2.2

-149 195

-146 447

Henkilöstökulut

2.3

-82 368

-83 391

Poistot ja arvonalentumiset

2.4

-19 308

-18 678

Liiketoiminnan muut kulut

2.5

-82 319

-80 550

LIIKEVOITTO

3 500

6 847

Rahoitustuotot ja -kulut

2.6

-1 580

-1 351

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

1 920

5 496

Satunnaiset erät

2.7

-739

-2 000

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

1 181

3 496

Tuloverot

2.9

-753

-376

Vähemmistön osuus

3

-40

TILIKAUDEN VOITTO

431

3 080