Saarioinen Oy:n hallituksen toimintakertomus 

1.1.2012 - 31.12.2012

Olennaiset tapahtumat tilikaudella


Tilikauden alussa yhtiön emoyhtiö Artekno Oy muutti nimensä Artekno-Saarioinen Oy:ksi. Samalla osa konsernipalveluiden tehtävistä siirtyi Artekno-Saarioinen Oy:n hoidettaviksi.

Keväällä yhtiö lanseerasi uuden tuotemerkin Saarioisten Eväs, jolla markkinoidaan heti syötäviä välipala- ja lounastuotteita, joita ovat täytetyt voileivät ja tuoresalaatit.

Syksyllä yhtiössä käytiin yhteistoimintaneuvottelut kannattamattomien tuotteiden karsimiseksi ja kustannussäästöjen toteuttamiseksi. Neuvottelujen lopputuloksena irtisanottiin 127 työntekijää ja 37 toimihenkilöä eli yhteensä 164 henkilöä. Samalla uudistettiin organisaatiorakennetta, minkä avulla tähdätään tehokkaampaan ja joustavampaan toimintaan.

Yhtiön kokonaan omistettu tytäryhtiö Elintarvikelaboratorio Satalab Oy sulautui yhtiöön 31.10.2012.

Joulukuussa yhtiölle myönnettiin elintarviketurvallisuusstandardin mukainen ISO 22000 -sertifikaatti. Sen pohjana ovat vastavuoroinen viestintä, järjestelmän hallinta, riskinarviointi sekä toimintaan luodut hyvät käytännöt. Uusi sertifiointi jatkaa pitkäjänteistä laatutyötä, sillä yhtiöllä on ollut ISO 9001 -laatusertifikaatti jo lähes 20 vuoden ajan.

Konsernin liikevaihto oli 334,2 miljoonaa euroa, missä oli laskua 0,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Liikevaihdon kasvutavoitetta ei tilikaudella saavutettu, mihin vaikutti voimakkaasti kotimaan koko valmisruokamarkkinan ja yhtiön muidenkin päätuoteryhmien vaatimaton kehitys. Saarioinen kuitenkin säilytti selkeän asemansa valmisruuan markkinajohtajana ja Saarioinen oli tutkimustuloksissa edelleen luotetuin valmisruokamerkki.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 1,9 miljoonaa euroa, mikä oli 3,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kannattavuus oli heikompi kuin viime vuosina ja jäi selvästi tilikauden tavoitteista. Konsernin omavaraisuusaste ja maksuvalmius säilyivät kuitenkin hyvinä koko tilikauden ajan.

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut on esitetty vuosikertomuksen alussa olevassa taulukossa.

Investoinnit

Konsernin nettoinvestoinnit olivat 13,3 miljoonaa euroa, mikä oli tasoltaan selvästi viime vuosia pienempi. Keväällä valmistui ja otettiin käyttöön Sahalahdella uusi tuotekehitys- ja asiakaskoulutustila. Tietojärjestelmien uudistaminen jatkui voimallisesti. Muista investoinneista pääosa oli tuottavuus- ja korvausinvestointeja.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konserni panosti edelleen tuotantoprosessien ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Oman kehittämisen ohella osallistuttiin alan kehityshankkeisiin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli vuonna 2012 keskimäärin 1 970 henkilöä. Määrä oli 58 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2011. Tilikauden lopussa henkilöstön määrä oli 1 861 henkilöä, missä oli 31 henkilön vähennys edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilikauden aikana panostettiin työturvallisuuteen jatkamalla työturvallisuuskorttikoulutusta ja hankkimalla työturvallisuusohjelmisto. Runsaan kahden vuoden aikana toteutettu eMBA-koulutusohjelma saatiin vuoden lopulla päätökseen.

Ympäristö

Saarioisten ympäristöjärjestelmä täyttää standardin SFN-EN-ISO 14001:2004 vaatimukset. Kaikilla Saarioisten tuotantolaitoksilla on ympäristölainsäädännön edellyttämät ympäristöluvat toiminnoilleen.

Saarioinen Oy on liittynyt elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmään, jossa energiakulutuksen tehostamistavoitteeksi on asetettu yhdeksän prosenttia vuosien 2008 – 2016 välisenä aikana. Sopimusjärjestelmässä mukanaolo edellyttää energiatehokkuuden huomioonottamista kaikissa toiminnoissa sekä mm. henkilökunnan koulutusta ja sisäistä viestintää. Energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista raportoidaan vuosittain energiatehokkuussopimuksen seurantajärjestelmään.

Riskit ja riskienhallinta

Saarioinen-konsernin riskienhallinnassa riskit luokitellaan neljään tasoon: strategisiin, operatiivisiin, rahoituksellisiin ja vahinkoperusteisiin. Riskien merkittävyyden arvioinnissa on kiinnitetty huomiota riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja vaikutuksen suuruuteen.

Strategiset riskit ovat konsernin päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää epävarmuutta. Näiden riskien hallinnasta vastaavat emoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja.

Operatiiviset riskit ovat liiketoimintaan ja vuosisuunnitelmien toteuttamiseen liittyviä liikeriskejä. Vastuu niiden hallinnasta on eri toimintojen johdolla. Toimintojen johtoryhmät arvioivat liikeriskejä ja niiden vaikutuksia. Merkittävimpiä operatiivisia riskejä ovat eläintauteihin liittyvät uhat, merkin imagoon negatiivisesti vaikuttavat tuoteriskit, kilpailutilanteen ja asiakaskunnan voimakkaan muuttumisen mahdolliset vaikutukset sekä keskeisten tietojärjestelmien käytön estävät virheet. Saarioinen-merkin imagoa ja asemaa on vahvistettu mainoskampanjoilla ja asiakkuuksien hallinnan kehittämisellä sekä muilla markkinointitoimenpiteillä. Tietohallinnon riskejä on pienennetty tietoriskikartoituksien perusteella tehdyillä parannuksilla ja tietojärjestelmähankkeisiin sisältyvillä riskianalyyseilla.

Rahoitukselliset riskit liittyvät saataviin, korkoihin, valuuttoihin, hyödykehintoihin ja kassavirtaan. Sähkön hintariskiä vastaan on suojauduttu sähköjohdannaissopimuksilla, joiden toteutuksesta vastaa konsernin ostojohtaja. Muiden riskien hallinnasta vastaa rahoitusperiaatteiden mukaisesti konsernin taloudesta vastaava johtaja.

Vahinkoperusteiset riskit sisältävät omaisuus- ja henkilövahingot, joiden suojaksi konsernissa on olemassa vakuutuskäytännön mukaiset vakuutukset. Esine- ja keskeytysriskien sekä työturvallisuusriskien kartoitusta ja hallintaa on jatkettu yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuodelta 2013 konsernissa odotetaan liikevaihdon lievää kasvua ja vuonna 2012 päätettyjen sopeutustoimenpiteiden ansiosta kannattavuuden uskotaan paranevan kahden viime vuoden tasosta lähemmäksi pidemmän aikavälin tavoitteita. Investointien ennakoidaan olevan hieman päättynyttä tilikautta pienemmät. Vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden odotetaan säilyvän hyvinä.

Hallitus

Kuluneella tilikaudella yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi Kaisu Avotie sekä jäseninä Leena Avotie, Maria Dieckmann, Heikki Hytönen, Ilkka Mäkelä, Janne Tuomisto ja Kari Tupeli.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ilkka Mäkelä.