Konsernitase

1 000 euroa

Liite

31.12.2012

31.12.2011

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

3.1

8 103

8 454

Aineelliset hyödykkeet

3.2

132 658

138 327

Sijoitukset

3.3Osuudet osakkuusyrityksissä


388

388

Muut sijoitukset


728

837

Muut saamiset


1 169

1 042

Sijoitukset yhteensä


2 285

2 267

Pysyvät vastaavat yhteensä


143 046

149 048

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

3.4

26 556

24 381

Lyhytaikaiset saamiset

3.5

44 525

47 574

Laskennallinen verosaaminen

3.6

44 525

47 574

Rahoitusarvopaperit

3.7

2 400

2 333

Rahat ja pankkisaamiset


10 180

8 939

Vaihtuvat vastaavat yhteensä


83 929

83 227

VASTAAVAA YHTEENSÄ


226 975

232 275

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

3.8Osakepääoma


8 961

8 961

Käyttörahasto


114 383

115 838

Tilikauden voitto


431

3 080

Oma pääoma yhteensä


123 775

127 879

Vähemmistöosuus


1 325

1 330

Pakolliset varaukset


1 092

0

VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka

3.11

8 638

9 580

Pitkäaikainen vieras pääoma

3.12

42 788

41 706

Lyhytaikainen vieras pääoma

3.13

49 537

51 780

Vieras pääoma yhteensä


100 783

103 066

VASTATTAVAA YHTEENSÄ


226 975

232 275