Emoyhtiön rahavirtalaskelma

1 000 euroa

2012

2011
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTAVoitto (tappio) ennen satunnaisia eriä

3 021

5 727

Oikaisut:Suunnitelman mukaiset poistot

16 771

16 174

Rahoitustuotot ja -kulut

863

1 747

Muut oikaisut

1 197

19

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

21 852

23 667
Käyttöpääoman muutos:Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset (lisäys-/vähennys+)

634

-3 120

Vaihto-omaisuus (lisäys-/vähennys+)

-2 505

-1 469

Lyhytaikaiset korottomat velat (lisäys+/vähennys-)

-1 926

3 142

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

18 055

22 220
Maksetut korot ja maksut

-2 258

-3 169

Saadut korot liiketoiminnasta

1 281

1 379

Maksetut välittömät verot

-1 693

-1 369

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

15 385

19 061
INVESTOINTIEN RAHAVIRTAInvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-12 731

-17 407

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

42

40

Investoinnit muihin sijoituksiin

-2 001

-82

Lainasaamisten takaisinmaksut

15

90

Saadut korot investoinneista

61

67

Saadut osingot investoinneista

8

8

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-14 606

-17 284
RAHOITUKSEN RAHAVIRTAKonsernirahoitus (lisäys+/vähennys-)

7 976

763

Pitkäaikaisten lainojen nostot

0

5 758

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-4 887

-4 888

Muiden rahoituserien muutos

2 313

0

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-4 529

-4 529

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

873

-2 896
Valuuttakurssimuutokset

0

47
Rahavarojen muutos

1 652

-1 072

Rahavarat tilikauden alussa

10 722

11 794

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

12 374

10 722